New in the forum

I’ve posted new topics in the forum.

Automation: do we need this? 

Do we need automation? WE DO.

How do we automate?

Do we use direct recording technology like touch screens and voting machines? Or do we use optical mark reader technology – the kind used by the lotto and standardized testing (i think La Salle uses this; the Professional Regulation Commission does for sure; and the Civil Service)?

Pag direct recording, bibili tayo ng limang makina (at least) bawat precinct. With more than 200 thousand precincts …. medyo magasto ata.

Pag optical mark, mga dalawang libong makina, pwede nang i-cover ang buong Pilipinas. Cheaper, pero may balota pa rin na dapat i-transport from the polling place to the counting center.

Of course, pwede rin tayong maglagay ng at least one optical mark machine sa bawat presinto para bilangin ang mga boto dun. Pero again, with more than 200 thousand precincts, it might get expensive.

Si Senator Gordon, ang gusto niya ay yung sistemang gagamit ng PC. Direct recording yun. To offset the cost, according to the Senator, pwede naman daw i-turn over sa mga iskwelahan ang mga PC after elections. Hihiramin na lang ulit for the next polls. Workable ba yun?

Any thoughts?

and

TV and Radio Ads: Too much?

The Fair Elections Act prescribes time limits for radio and TV ads that politicians can place. Unfortunately, the law doesn’t explicitly say whether the computation should be on a per station basis ( i.e. each candidate can have 120 minutes worth of tv ads on GMA, 120 on ABS-CBN, etc) or on an aggregate basis (i.e., 120 minutes worth of tv ads regardless of which station is used – ex: 120 total for ALL ads placed on GMA, ABSCBN, etc).

Because the law is silent on that score, there has been the possibility that the COMELEC adopts one or the other interpretation – either per station or aggregate. For 2007, we started out with an aggregate interpretation but we received a lot of requests to adopt a per station scheme.

I raised very strong objections to the per station scheme kasi magiging magasto masyado ang kampanya. Lugi ang kandidatong walang pera. But the people wanting the aggregate scheme also presented a valid argument: more ads means more people can get information and thus contribute to the ‘informed decision making’ we all want to see. So the COMELEC decided to adopt a midway posture: not on a per station basis, but calculate the limitations on a per REGION basis.

It’s still too soon to see what exactly the impact of that decision was, but I think it’ll still show that the campaigns were too expensive (my opinion).

For future elections – 2010 for instance – I wish that the law could be amended to finally settle the question of which interpretation to apply: a per station interpretation or an aggregate interpretation … or somewhere in between like we did now. It’ll help my push for amendments (if needed) if I can get a sense of what people think on the issue.

Any takers?

Advertisements

4 Responses

 1. [b]Цены на рассылки:[/b]
  1000 – 10$
  2000-3000 – 9$ за тысячу
  4000-6000 – 8$ за тысячу
  7000-9000 – 7$ за тысячу
  10000-13000 – 6$ за тысячу
  14000 – и более – 5$ за тысячу

  Рассылка производится по форумам, построенным на таких движках как Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb и прочим.
  Делаем рассылку как по русскоязычным форумам, так и по зарубежным.

  [b]Что дает рассылка вашему сайту?[/b]
  Моментальный приток посетителей
  Увеличение тИЦ
  Улучшение позиций в поисковых системах

  [b]Эффективность рассылки на форумы [/b]
  Анализ существующих сайтов, подвергнутых процедуре регистрации в форумах, показал, что 1000 беклинков с форумов повышают ТИЦ сайта от 100 до 200 единиц (в зависимости от тематики)
  Ссылочное ранжирование: 1000 ссылок с ключевыми словами из форумов позволяют сайту почти точно (естественно в зависимости от тематики и конкуренции) появиться в первой пятерке по среднечастотникам 4-6 тыс по директу и выше
  Целевые посетители: за первую неделю Ваше объявление прочтет порядка 25-30 человек на каждом форуме. За всё время существования объявления его увидят 100-200 человек (в зависимости от посещаемости форума).

  Практика показывает, что рассылка на 1000 форумов даёт 150 уникальных, заинтересованных в рекламируемом товаре или услуге посетителей каждый день в первую неделю после рассылки. Затем количество посетителей снижается до 50-100 хостов в день.

  По окончанию рассылки Вы получите отчет о проделанной работе – прямые ссылки на Ваше объявление.

  Контакты|!|: icq: 286-843-628 mail: masspostingweb@gmail.com

 2. Prodaiy ICQ za 12$ za vse.Ïðîäàþ ICQ 12$ çà âñå.
  274-693
  324-994
  564-567
  605-800
  695-769
  985-425
  132-335
  478-575
  Sviaz so mnoi ICQ 454898884. Ñâÿçü ñî ìíîé ICQ 454898884

 3. Привет всем, млин тут комп не давно сломался и остался я без компа и инета аж на целых 5 дней! Епт такой тошняк был пока не починил, ведь есть все таки зависимость от компьютора как ни крути. Помню раньше не было и не надо )). А еще игры это вообще жесть затягивает. Не давно видел объявление на ряду с лечением табакокурения, алкогализма, в третей строчки было лечение от ИГРОМАНИИ. Во как! Докатились!
  Зависимость или свобода конечно все зависит от нас.

 4. Ðåêëàìà è òåìàòè÷åñêèå ðàññûëëêè, ïðîäâèæåíèå
  Çäðàâñòâóéòå! Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íàøè óñëóãè ïî ðåêëàìå íà ôîðóìàõ. Ìû â êðàò÷àéøèå ñðîêè îðãàíèçóåì âàì ðàññûëêó, îò êîòîðîé âû ïîëó÷èòå ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó.  äàííûé ìîìåíò âîçìîæíà ðàáîòà ïî äâóì ñõåìàì: 1) Âû ïðîäâèãàåòå êàêóþ-ëèáî óñëóãó, ëèáî ïðîäóêò. Âàì íóæíû èñêëþ÷èòåëüíî òåìàòè÷åñêèå ïîñåòèòåëè ñ ôîðóìîâ. Òîãäà ìû îðãàíèçóåì ðàññûëêó ïî ðåñóðñàì, êîòîðûå ïîñåùàþò ëþäè, êîòîðûå óâèäÿò âàøó ðåêëàìó. 2) Âàì íóæíû áåêè â ïîèñêîâèêàõ äëÿ ðàñêðóòêè èíòåðíåò-ïðîåêòîâ. Òîãäà ìû äåëàåì ðàññûëêó íà âñå ðåñóðñû, íà êîòîðûõ ìîæíî îñòàâèòü ññûëêó (áëîãè, ãîñòåâûå êíèãè).  çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé ñõåìû, âû ïîëó÷èòå îæèäàåìûé ðåçóëüòàò. Ïî îêîí÷àíèþ ðàññûëêè áóäåò ñôîðìèðîâàí è ïðåäîñòàâëåí îò÷¸ò èç ðåñóðñîâ, íà êîòîðûõ îïóáëèêîâàí âàø ðåêëàìíûé òåêñò. Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ñïàìîì. Ýòî-òåìàòè÷åñêàÿ ðåêëàìà èìåííî â òåõ ìåñòàõ è ðàçäåëàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ íå¸. Ïîäðîáíîñòè â ICQ 454898884
  Ðîññèÿ(250 000 àêòèâíûõ ôîðóìîâ äëÿ ðåêëàìû óñëóã è ïðèâëå÷åíèÿ ìîìåíòàëüíîãî òðàôôèêà) 40$
  Ðîññèÿ(2 100 000 ôîðóìîâ,ãîñòåâûõ,áëîãîâ, à òàê æå òåõ ìåñò ãäå ìîæíî îñòàâëÿòü ññûëêè íà ñàéò-äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñàéòà ïî ïîèñêîâûì çàïðîñàì â ïîèñêîâûõ ìàøèíàõ) 50$
  À òàê æå èìååòñÿ åù¸ ìíîãî ðàçíûõ ñòðàí!
  Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû âûäà¸òñÿ ïîëíûé îò÷¸ò!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: